MENU

Fairhaven Cemetery Records

Sconticut Neck Indian Burial Ground Obituaries

John Lewis

According to the notes of Capt. Jabez Delano, John was 6'4" in height.

Isaac Simon

According to the notes of Capt. Jabez Delano Issac died at age 10. He was the son of Stephen and Sally Simon.

Stephen Simon

According to the notes of Capt. Jabez Delano, Stephen lived to the age of 75.

William Simon

According to the notes of Capt. Jabez Delano, William lived about 90 years.

Abigail Simon

Abigail was the wife of William Simon